ဦးေအာင္လင္း Windows-7 အသုံးျပဳနည္းလက္စြဲ ျမန္မာလို

စာေရးသူ   --- ဦးေအာင္လင္း

စာမ်က္ႏွာ  --- 162 ရြက္

Pdf - ဖိုင္   --- Side- 13.5 MB

အင္တာနက္ေပၚမွာအလြယ္တကူဖတ္ရႈရန္  Open Here

ကြန္ျပဴတာအေမးအေျဖ

စာေရးသူ   --- ကြန္ျပဴတာဂ်ာနယ္စာတည္းအဖြဲ႕

စာမ်က္ႏွာ  --- 237 ရြက္

Pdf - ဖိုင္   --- Side- 8.04 MB

အင္တာနက္ေပၚမွာအလြယ္တကူဖတ္ရႈရန္  Open Here

The.Essential.Guide.to.HTML5

စာေရးသူ   --- HTML5

စာမ်က္ႏွာ  --- 377 ရြက္

Pdf - ဖိုင္   --- Side- 12.4 MB

အင္တာနက္ေပၚမွာအလြယ္တကူဖတ္ရႈရန္  Open Here

Zawgyi Mobile Keyboard

စာေရးသူ   --- ( ?????? )

စာမ်က္ႏွာ  --- 5 ရြက္

Pdf - ဖိုင္   --- Side- 293 KB

အင္တာနက္ေပၚမွာအလြယ္တကူဖတ္ရႈရန္  Open Here

ျမန္မာႏိုင္ငံ အီလက္ထေရာနစ္ဥပေဒ

စာေရးသူ --- ျမန္မာနိုင္ငံ အီလက္ထေရာနစ္ဥပေဒ

စာမ်က္ႏွာ  --- 22 ရြက္

Pdf - ဖိုင္   --- Side- 72.5 KB

အင္တာနက္ေပၚမွာအလြယ္တကူဖတ္ရႈရန္  Open Here

သာလြန္ Myanmar Windows ကို Virtual Box နဲ႔သုံးရေအာင္

စာေရးသူ   --- သာလြန္

စာမ်က္ႏွာ  --- 26 ရြက္

Pdf - ဖိုင္   --- Side- 10.2 MB

အင္တာနက္ေပၚမွာအလြယ္တကူဖတ္ရႈရန္  Open Here

ၾကည္ဦး ျမန္မာ႔ရိုးရာ စကားထာမ်ား

စာေရးသူ   --- ၾကည္ဦး

စာမ်က္ႏွာ  --- 191 ရြက္

Pdf - ဖိုင္   --- Side- 6.40 MB

အင္တာနက္ေပၚမွာအလြယ္တကူဖတ္ရႈရန္  Open Here

ေအာင္ျမတ္ဦး အိမ္မက္နိမိတ္ေပါင္းခ်ဳပ္

စာေရးသူ   --- ေအာင္ျမတ္ဦး
စာမ်က္ႏွာ  --- 91 ရြက္

Pdf - ဖိုင္   --- Side- 9.34 MB

အင္တာနက္ေပၚမွာအလြယ္တကူဖတ္ရႈရန္  Open Here

ၾကည္႕ရႈေနေသာမိတ္ေဆြေပ်ာ္ရြင္ပါေစ